BLOG – WTF Licence Plates of the Rich & Shameless #6


YB59nl.jpg (640×427)

via Nikhil Sadhwani Photography.